Algemene leveringsvoorwaarden Kaldi Mobiel B.V.

Artikel 1 Algemeen
Artikel 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen onderneming Kaldi Mobiel BV, hierna te noemen: “Kaldi Mobiel”, en de opdrachtgever waarop Kaldi Mobiel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Artikel 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Kaldi Mobiel, voor de uitvoering waarvan door Kaldi Mobiel derden dienen te worden betrokken.
Artikel 1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de (eventuele) medewerkers van Kaldi Mobiel.
Artikel 1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 1.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Kaldi Mobiel en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Artikel 1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Artikel 1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 1.8 Indien Kaldi Mobiel niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kaldi Mobiel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
Artikel 2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Kaldi Mobiel zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Artikel 2.2 Kaldi Mobiel kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Kaldi Mobiel daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kaldi Mobiel anders aangeeft.
Artikel 2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Kaldi Mobiel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
Artikel 3.1 De overeenkomst tussen Kaldi Mobiel en de opdrachtgever wordt aangegeven voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Artikel 3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Kaldi Mobiel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Kaldi Mobiel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Artikel 3.3 Kaldi Mobiel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Artikel 3.4 Kaldi Mobiel heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3.5 Indien door Kaldi Mobiel of door Kaldi Mobiel ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Artikel 3.6 Levering geschiedt af bedrijf van Kaldi Mobiel. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Kaldi Mobiel gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.
Artikel 3.7 Kaldi Mobiel is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 3.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Kaldi Mobiel de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 3.9 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kaldi Mobiel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kaldi Mobiel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kaldi Mobiel zijn verstrekt, heeft Kaldi Mobiel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Kaldi Mobiel ter beschikking heeft gesteld. Kaldi Mobiel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kaldi Mobiel is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Artikel 3.10 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijk uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Kaldi Mobiel en/of opdrachtgever zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst van voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Artikel 3.11 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Kaldi Mobiel gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Kaldi Mobiel bevoegde persoon en de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Kaldi Mobiel op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
Artikel 3.12 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Kaldi Mobiel een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Artikel 3.13 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Kaldi Mobiel gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Kaldi Mobiel daardoor direct of indirect ontstaan.
Artikel 3.14 Indien Kaldi Mobiel met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Kaldi Mobiel niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Artikel 3.15 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Kaldi Mobiel: alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Kaldi Mobiel rustende verplichting ingevolgde de wet;
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 3.16 Vergunning- en/of ontheffingsaanvraag bij gemeente/organisatie vallen onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. Overige aspecten die behoren tot de overeenkomst kunnen in geval van ontbreken van vergunning/ontheffing niet nietig of vernietigbaar worden verklaard.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Artikel 4.1 Kaldi Mobiel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Kaldi Mobiel ter kennis gekomen omstandigheden goed grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Kaldi Mobiel kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Artikel 4.2 Voorts is Kaldi Mobiel bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kaldi Mobiel kan worden gevergd.
Artikel 4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kaldi Mobiel op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Kaldi Mobiel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Artikel 4.4 Indien Kaldi Mobiel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Artikel 4.5 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Kaldi Mobiel gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. De onderstaande percentages worden aan opdrachtgever in rekening gebracht indien opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert: binnen twee (2) weken = 25 %
binnen een (1) week = 50% binnen drie (3) dagen = 100%
Artikel 4.6 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Kaldi Mobiel gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Artikel 4.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Kaldi Mobiel, zal Kaldi Mobiel in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Kaldi Mobiel extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen tenzij Kaldi Mobiel anders aangeeft.
Artikel 4.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waarde de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Kaldi Mobiel vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Kaldi Mobiel op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 4.9 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
Artikel 5.1 Kaldi Mobiel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Artikel 5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kaldi Mobiel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kaldi Mobiel niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Kaldi Mobiel heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kaldi Mobiel zijn verbintenis had moeten nakomen.
Artikel 5.3 Kaldi Mobiel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 5.4 Voor zoveel Kaldi Mobiel ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kaldi Mobiel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
Artikel 6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen naar factuurdatum, op een door Kaldi Mobiel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Kaldi Mobiel aangegeven. Kaldi Mobiel is gerechtigd om periodiek te factureren.
Artikel 6.2 Vijftig (50)% van het overeengekomen bedrag dient opdrachtgever te voldoen voor aanvang van de opdracht. Het restant van het totale bedrag en indien van toepassing eventuele meerkosten worden achteraf gefactureerd en dienen volgens de in artikel 6 lid 1 genoemde termijn te worden voldaan door opdrachtgever.
Artikel 6.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijk rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Artikel 6.3 Kaldi Mobiel heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Kaldi Mobiel kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Kaldi Mobiel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Artikel 6.3 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Kaldi Mobiel verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Artikel 6.4 Indien de opdrachtgever is gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Kaldi Mobiel echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7.1 Het door in het kader van de overeenkomst Kaldi Mobiel geleverde blijft eigendom van Kaldi Mobiel totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Kaldi Mobiel gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Artikel 7.2 Het door Kaldi Mobiel geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Artikel 7.3 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Kaldi Mobiel veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Kaldi Mobiel daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Kaldi Mobiel ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Kaldi Mobiel gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Kaldi Mobiel bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Artikel 7.4 Voor het geval Kaldi Mobiel zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Kaldi Mobiel en door Kaldi Mobiel aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kaldi Mobiel zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
Artikel 8.1 De door Kaldi Mobiel te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Kaldi Mobiel kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
Artikel 8.2 Indien de door Kaldi Mobiel verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de
garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Artikel 8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijk toestemming van Kaldi Mobiel, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijziging hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Kaldi Mobiel geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
Artikel 8.4 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeker of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Kaldi Mobiel te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Kaldi Mobiel te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Kaldi Mobiel in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Kaldi Mobiel in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Artikel 8.5 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Kaldi Mobiel opdracht gegeven heeft.
Artikel 8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Artikel 8.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Kaldi Mobiel de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Kaldi Mobiel, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Kaldi Mobiel te retourneren en de eigendom daarover aan Kaldi mobiel te verschaffen, tenzij Kaldi Mobiel anders aangeeft.
Artikel 8.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekkosten, aan de zijde van Kaldi Mobiel daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 8.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
Artikel 8.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kaldi Mobiel en de door Kaldi Mobiel bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, een (1) jaar.

Artikel 9 Aansprakelijk
Artikel 9.1 Indien Kaldi Mobiel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Artikel 9.2 Kaldi Mobiel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kaldi Mobiel is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Artikel 9.3 Indien Kaldi Mobiel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kaldi Mobiel beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Artikel 9.4 De aansprakelijkheid van Kaldi Mobiel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Artikel 9.5 Kaldi Mobiel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid is uitgesloten indien er sprake is van indirecte schade.
Artikel 9.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kaldi Mobiel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kaldi Mobiel toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Kaldi Mobiel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 9.7 De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kaldi Mobiel of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vrijwaring
Artikel 10.1 De opdrachtgever vrijwaart Kaldi Mobiel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Kaldi Mobiel toerekenbaar is. Indien Kaldi Mobiel uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Kaldi Mobiel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kaldi Mobiel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kaldi Mobiel en derder daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kaldi Mobiel partij is, is uitsluitende het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Artikel 11.2 De recht in de vestigingsplaats van Kaldi Mobiel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kaldi Mobiel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden
Artikel 12.1 De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te weten locatie Zwolle.
Artikel 12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Kaldi Mobiel.
Artikel 12.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.